การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) สสอ.วังน้ำเขียวลำดับที่ คำสั่ง/คู่มือ/แผนปฏิบัติการ ดาวน์โหลด


ดัชนีความโปร่งใส

EB 1 บันทึกข้อความรายงานวิเคราะห์จัดซื้อ-จัดจ้าง Download
  1.1 รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง Download
  1.2 บันทึกวิเคราะห์แผนจัดซื้อจัดจ้างปี62 Download
  1.3 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ Download
EB 2 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
  2.1 คำสั่งจนทปิดปลดประกาศ Download
  2.2 บันทึกนำเข้าข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง Download
  2.3 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ Download
  2.4 แผนพัสดุ สสอ.2563 Download
EB 3 แผนผัง ขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อ จ้าง 2563 Download
  3.1 บันทึกส่งแผนจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเวปไซต์ Download
  3.2 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ Download
  3.3 แผนพัสดุ สสอ.2563 Download
EB 4 บันทึกขึ้นเวปไซต์ Download
  4.1 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ Download
  4.2 หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงิน 5,000 บาท Download
  4.3 หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่มีงบประมาณสุงสุด Download
EB 5 บันทึกขึ้นเวปไซต์ Download
  5.1 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ Download
  5.2 หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงิน 5,000 บาท Download
  5.3 หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่มีงบประมาณสุงสุด Download
EB 6 บันทึกขึ้นเวปไซต์ Download
  6.1 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ Download
  6.2 โครงการประชุม COVID-19 Download
  6.3 ผู้มีส่วนได้เสีย Download
EB 7 บันทึกขึ้นเวปไซต์ Download
  7.1 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ Download
  7.2 สรุปผลการดำเนินงานประชุม Covid-19 Download
EB 8 ประกาศ สป.เรื่องการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส Download
  8.1 เรื่องราวร้องทุกข์_สสอ.วังน้ำเขียว Download
  8.2 ประกาศแนวทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร Download
  8.3 ประกาศแนวทางเผยแพร่ข้อมูล Download
  8.4 บันทึกขึ้นเวปไซต์ Download
  8.5 แจ้งแนวทางเผยแพร่ข้อมูลหน่วยงาน Download
  8.6 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ Download
EB 9 คำสั่งแต่งตั้งจนทเผยแพร่ข้อมูล Download
  9.1 บันทึกขึ้นเวปไซต์ Download
  9.2 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ 63 Download
EB 10 หนังสือส่งแผนวังน้ำเขียว 2563 ขออนุมัติ Download
  10.1 บันทึกสรุปแผนขึ้นเวปไซต์ Download
  10.2 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ Download
EB 11 บันทึกสรุปการดำเนินงานตามแผนงาน 63 Download
  11.1 บันทึกขึ้นเวปไซต์ Download
  11.2 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ Download
EB 12 คำสั่งตั้ง กก.ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2563 Download
  12.1 บันทึกอนุมัติคำสั่งกก.ประเมินผลขึ้นเวปไซต์ Download
  12.2 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ Download
  12.3 แจ้งผลการประเมินรอบ1-2563 Download
EB 13 บันทึกขึ้นเว็ปไซต์ Download
  13.1 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ Download
  13.2 แบบสรุป + แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ Download
  13.3 หลักเกณฑ์ Download
EB 14 บันทึกขึ้นเวปไซต์ Download
  14.1 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ Download
  14.2 ผลการประเมินเดือนเม.ย.ปี 2563 สสอ.วังน้ำเขียว Download
EB 15 ประกาศเจตนารม กระทรวง 2562 Download
  15.1 บันทึกขึ้นเวปไซต์ Download
  15.2 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ Download
  15.3 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต Download
EB 16 คำสั่งกำหนดจนทศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ Download
  16.1 คำสั่งตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ Download
  16.2 บันทึกขึ้นเวปไซต์ Download
  16.3 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ Download
  16.4 Flowchart รับเรื่องร้องเรียน Download
  16.5 จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สสอ.วังน้ำเขียว Download
EB 17 ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน Download
  17.1 บันทึกขึ้นเวปไซต์ Download
  17.2 บันทึกแจ้ง รพ.สต. มาตรการป้องกันการรับสินบน Download
  17.3 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ Download
EB 18 บันทึกขึ้นเว็ปไซต์ Download
  18.1 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ Download
  18.2 โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 2562 Download
  18.3 บันทึกขออนุมัติโครงการ Download
EB 19 บันทึกขึ้นเวปไซต์ Download
  19.1 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ Download
  19.2 รายงานการประชุมกรรมการ Download
  19.3 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม Download
EB 20 บันทึกขึ้นเวปไซต์ Download
  20.1 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ Download
  20.2 วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน Download
  20.3 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต Download
EB 21 บันทึกขึ้นเวปไซต์ Download
  21.1 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ Download
  21.2 ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน Download
  21.3 แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Download
  21.4 คู่มือประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ_ศ_ 2560 Download
  21.5 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะเจาะจง ตามพรบ.60+ Download
  21.6 แบบแสดงความบริสุทธิ์ Download
EB 22 บันทึกขึ้นเวปไซต์ Download
  22.1 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ Download
  22.2 แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Download
  22.3 รายงานการประชุมประจำเดือน สสอ.วังน้ำเขียว เม.ย.63 Download
  22.4 วาระการประชุมประจำเดือน สสอ.วังน้ำเขียว พ.ค.63 Download
EB 23 บันทึกขึ้นเวปไซต์ Download
  23.1 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ Download
  23.2 บันทึกขออนุมัติโครงการ Download
  23.3 แผน Download
EB 24 บันทึกขึ้นเวปไซต์ Download
  24.1 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ Download
  24.2 ติดตามแผน Download
EB 25 บันทึกขอขึ้นเวปไซต์ Download
  25.1 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ Download
  25.2 คู่มือป้องกันการละเว้น Download
EB 26 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ Download
  26.1 บันทึกขออนุมัติคู่มือการอำนวยความสะดวกและขึ้นเวปไซต์ Download
  26.2 พรบ.อำนวยความสะดวก 2558 Download
  26.3 คำขอข้อมูลข่าวสาร Download
  26.4 การขอรับข้อมูลข่าวสาร Download
  26.5 คู่มือบริหารข้อร้องเรียน Download